Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguZážitková pedagogika jako nástroj sociálního pracovníka pro tvorbu volnočasových aktivit mládeže : bakalářská práce / Vojtěch Houška ; vedoucí práce Michal Pařízek ; oponent práce Pavel Kaplan

Houška, Vojtěch (Autor diplomové práce nebo disertace). Pařízek, Michal (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Kaplan, Pavel (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2112 424480037204 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 60 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 07-09-2015
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.:
Tato bakalářská práce s názvem "Zážitková pedagogika jako nástroj sociálního pracovníka pro tvorbu volnočasových aktivit mládeže" se zabývá aplikováním zážitkové pedagogiky v oblasti sociální práce, se zaměřením na volný čas a cílovou skupinu dětí a mládeže. Je zde zdůrazněn přínos zážitkové pedagogiky jako metody pro práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Také je zde poukázáno na prospěšnost metod zážitkové pedagogiky pro dosahování cílů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a vhodnost těchto metod na rozvoj osobnosti jedince. Práce je postavena na teoretickém zpracování informací a rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola vymezuje volný čas, jeho význam a historický vývoj a provázanost se zážitkem. V závěru kapitoly jsou popsány rizikové faktory v oblasti trávení volného času se zaměřením na děti a mládež. Druhá kapitola popisuje zážitkovou pedagogiku, její vznik, cíle a především metody a principy zážitkové pedagogiky vedoucí k rozvoji osobnosti člověka a aplikace těchto metod pro sociální práci. Třetí kapitola se věnuje sociální práci a to především v oblasti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Zde je ukázána praktická aplikace metod zážitkové pedagogiky pro sociální práci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This thesis Experiential Education as a Tool of a Social Worker for Preparation of Leisure-time Activities for Youth deals with the use of experiential education in the field of a social work, with a focus on a leisure time and a target group of children and youth. The contribution of the experiential education as a method for working in a low-threshold facility for children and youth is emphasised. In this thesis, there is highlighted the usefulness of the experience education methods for achieving the objectives of the low-threshold facility for children and youth and also the suitability of these methods for the individual personality development is pointed out. The thesis is based on a theoretical information processing and is divided into three main chapters. The first chapter defines the leisure time, its significance and historical development in connection with the experience. In the end of the chapter, the high-risk factors in leisure-time activities for children and youth are mentioned. The second chapter describes the experiential education itself, its origins, aims and methods, and in particular the principles of the experiential education, leading to the development of the human personality and the use of these methods in social work. The third chapter is devoted to the social work, especially... Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Velmi dobře
Téma: zážitková pedagogika volný čas sociální práce nízkoprahová zařízení

Doplňkové zdroje