Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguPsychosomatika v souvislosti s korespondujícími biblickými příběhy : bakalářská práce / Veronika Poláková ; vedoucí práce René Milfait ; oponent práce Ladislav Heryán

Poláková, Veronika (Autor diplomové práce nebo disertace). Milfait, René (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Heryán, Ladislav (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2094 424480037215 Absolventské práce Volné -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 78 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 10-09-2015
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.:
Bakalářská práce se zabývá psychosomatikou v souvislosti s korespondujícími biblickými příběhy a je rozdělena do několika částí. Nejprve je čtenář uveden do obecné problematiky psychosomatiky, ze které následuje přechod ke konkrétním příkladům psychosomatických onemocnění spolu s ukázku míst, kde se jimi zabývají. Práce dále navazuje na duchovní rozměr člověka, kde je objasněno, co to je a zda ho má každý. Tato kapitola zahrnuje též téma spirituality a konkrétněji křesťanské spirituality. Je zde nabídka tří možností jak z křesťanského úhlu pečovat o svou duchovní složku, mezi které patří i zabývání se Biblí. Tím se již práce přesouvá k překlenovacímu tématu mezi psychosomatikou a biblickými příběhy o uzdravování, a tím je hagioterapie. V tématu hagioterapie je objasněn pojem, nastíněno, jak probíhají hagioterapeutická sezení, jak se na nich pracuje s Biblí a jak Bible může člověku pomáhat. Předposledním okruhem je nemoc a uzdravení v Bibli, kde je poukázáno na to, jak byla onemocnění chápána v biblických dobách. Na to již navazuje poslední a stěžejní část, kterou je snaha o rozebrání vybraných biblických příběhů o uzdravování a nabídka, jak mohou pomoci dnešnímu člověku, aby směřoval k tomu, že všechny jeho složky budou v poklidné vyváženosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The work deals with psychosomatic in connection with the corresponding biblical stories and is divided into several parts. First, the reader is introduce to the general issue of psychosomatics from which is transition to the specific examples of psychosomatic diseases and along with a sample of places which deal with them. The work also continues to the spiritual dimension of a person, where is explain what it is and whether everybody has it. This chapter also includes the topic of spirituality and specifically Christian spirituality. Furthermore, there is an of three ways from a Christian point of view how to take care of own spiritual component, which includes the preoccupation with the Bible. Thus it is move towards a bridging subject between psychosomatics and biblical stories of healing, which is Hagiotherapy. In Hagiotherapy there is clarify the term, describe to how Hagiotherapy session look like, how people work with the Bible there and how the Bible can help a person as a whole. The penultimate circuit are illness and healing in the Bible, where I point to how the disease was understood in biblical times. However, there is refer to the last and crucial part which is an effort of the disassembly of selected biblical stories of healing and an offer how they can help contemporary people to have their... Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: hagioterapie duchovní rozměr biblické příběhy uzdravování psychosomatika

Doplňkové zdroje