Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguBiblický pastýř a sociální pracovník: Inspirace pro pastoračně - sociální pracovníky : bakalářská práce : Michal Vrba ; vedoucí práce Ladislav Heryán ; oponent práce Petr Jandejsek

Vrba, Michal (Autor diplomové práce nebo disertace). Heryán, Ladislav (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Jandejsek, Petr (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2164 424480038525 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 56 stran ; 30 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 20-06-2016
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2016
Souhrn apod.:
Bakalářská práce se zaobírá postavou biblického pastýře ve vybraných textech Bible, jako inspirace pro práci pastoračních a sociálních pracovníků. Práce je rozdělena na čtyři části. První část stručně popisuje historii pastorační a sociální práce a vymezení základních pojmů. Druhá část pojednává obecně o základní charakteristice pastýře v biblických dobách a přibližuje tak původní význam této metafory. Ve třetí části je postava pastýře rozebírána z křesťanského pohledu v konkrétních vybraných biblických pasážích a to ve Starém zákoně Žalm 23, kde je Hospodin vykreslen jako pastýř, jenž dává ve všech ohledech jistotu, nesmírnou péči a pokoj. Druhým textem je rozbor podobenství o pastýři Luk 15,1-7, který jde hledat ztracenou ovci, kde je uveden pastýř jako nesmírně obětavý, starostlivý a citlivý. Poslední čtvrtá část uvádí některé možné inspirace z uvedených textů pro pastorační a sociální pracovníky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This bachelor thesis deals with the biblical figure of a shepherd in the selected biblical texts, which serves as inspiration for the profession of pastoral and social workers. This theis is divided into four parts. The first part briedly describes the history of pastoral and social work and outlines its basic concepts. The second part generally deals with the basic characteristics of a shepherd in the biblical times and herewith approaches the original meaning of this metaphor. The third past contains the figure of the shepherd discussed from a Christian perspective according to two biblical passages The first one is Psalm 23, where the Lord is rendered as the shepherd who gives certainty in all aspects immense care and peace.The second text is analysis of the parable of the shepkerd Luke 15,1-7 with the image of the shepper who searches for the lost sheep., the sheperd is presented here as extremely dedicated, caring and sensitive. The fourth of these thesis show inspiration of these biblical texts and possible application for pastoral and social workers. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Velmi dobře
Téma: sociální práce biblický pastýř podobenství

Doplňkové zdroje