Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguPrevence syndromu vyhoření z pohledu odborných pracovníků azylových domů občanského sdružení Naděje : bakalářská práce / Renata Lomnická ; vedoucí práce Vladimír Mašát ; oponent práce Iva Poláčková

Lomnická, Renata (Autor diplomové práce nebo disertace). Mašát, Vladimír (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Poláčková, Iva (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2166 424480038516 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 72 stran ; 30 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 23-06-2016
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2016
Souhrn apod.:
Tato práce je teoreticko-výzkumná a věnuje se tématu syndromu vyhoření a jeho možné prevenci v prostředí azylových domů. Je zaměřena na zaměstnance azylového domu, tzn. pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, tedy na skupinu, která je syndromem vyhoření přímo ohrožena. Pro svoji práci jsem vybrala zaměstnance několika pražských azylových domů občanského sdružení Naděje, pobočky Praha. Práce je rozdělena do dvou částí - na část teoretickou a část empirickou, navzájem se však prolínají. V teoretické části práce je popsán syndrom vyhoření - jak je definován, jeho příčiny, příznaky a jednotlivé fáze. Důležitým bodem jsou metody prevence syndromu vyhoření, kam jsem zařadila duševní hygienu, supervizi i některé relaxační techniky a způsoby, jejichž aplikací je možno ovlivnit proces syndromu vyhoření. Součástí teoretické části práce je i popis prostředí azylového domu a doporučená preventivní opatření, která na základě aplikace v azylovém domě a studia literatury mohu doporučit k posílení profesních kompetencí zaměstnanců azylových domů v kontextu syndromu vyhoření. Výzkumná část zpracovává dotazník, který vyplnili zaměstnanci azylových domů. Popisována je metodika výzkumného šetření a dále jsou prezentovány výsledky pomocí tabulek a slovního vyjádření. Při sběru dat byla použita metoda... Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This dissertation work is partly theoretical and partly a research, and deals with prevention of burn-out syndrome and its possible prevention in conditions of shelter homes. The attention is directed at the staff of a shelter home, i.e. workers in social services and social workers, which is a group that is directly exposed to the burn-out syndrome. The staff in question are the employees of several shelter homes of the Citizen Association Naděje in Prague. This work is divided into two parts - a theoretical part and an empirical part. The theoretical part of the work describes the burn-out syndrome - its description, its causes, syndromes and individual phases. Special attention is paid to the methods of preventing the burn- out syndrome, which include psycho-hygiene, supervision and various relaxation techniques and means which could inhibit the progress of this syndrome. An important part of this section is also a description of the environment of a shelter home and the recommended preventive measures, which, based on their application in a shelter home together with my studies of the relevant literature, I can recommend to strengthen the workers' professional competence in connection with the burn-out syndrome. The empirical part of this work deals with questionnaires filled in by the staffs of the... Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Velmi dobře
Téma: syndrom vyhoření relaxační techniky stres profesní kompetence supervize azylové domy

Doplňkové zdroje