Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguVyužití Bible v pastorační práci s nemocnými : bakalářská práce / Miriam Halámková ; vedoucí práce Michael Martinek ; oponent práce Ladislav Heryán

Halámková, Miriam (Autor diplomové práce nebo disertace). Martinek, Michael (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Heryán, Ladislav (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2224 424480039765 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 56 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 28-06-2017
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2017
Souhrn apod.:
Cílem této práce s názvem "Využití Bible v pastorační práci s nemocnými" je zkoumat způsoby, jakými může být v pastorační práci s nemocnými využívána tato základní kniha křesťanství. V první kapitole je vymezena samotná pastorační práce, její význam a péče o nemocné. Dále postava nemocného jako předmětu, na který je tato péče zaměřena, jeho potřeby a specifika rozhovoru s ním a postava doprovázejícího jako osoby, jenž tuto péči poskytuje. Druhá kapitola se zabývá pastýřským motivem v Bibli. V době Starého zákona byl pastýř jedním z nejpodřadnějších povolání. Přesto je dáván za příklad pro chování duchovního k lidem, o které se stará. V některých knihách Bible je popisováno, jak se má pastýř ke svým ovečkám chovat. V Novém zákoně se pak mluví o Ježíši Kristu jako dobrém pastýři, který se stará o své ovečky, jimiž jsou reprezentováni jednotlivci v církvi. V kapitole je uvedeno několik inspirací Kristova jednání pro pastorační práci s nemocnými pro dnešní dobu. Třetí kapitola je věnována popisu vybraných možností využití Bible v pastorační práci s nemocnými. Jedná se například o osobní přístup doprovázejícího k ní, o čtení příběhů, ale i o její zneužívání. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The aim of this thesis titled "The use of the Bible in pastoral work with ill people" is to explore the ways how this fundamental book of Christianity can be used in pastoral work with ill people. In the first chapter, there are defined general pastoral care, its meaning and the care of ill people. Futhermore, the ill person as an object on which is this care focused, his needs and some specifics of conversation with such a person and also a person accompanying the ill as the one who provides the care. The second chapter deals with the pastoral theme in the Bible. In the times of the Old Testament the shepherd was one of the most inferior professions. Nevertheless, it is given as an example for the behavior of the spiritual leader to the people of whom he cares about. In some books of the Bible there is described how a shepherd should behave to his flock. In the New Testament then it is spoken of Jesus Christ as the good shepherd who takes care of his sheep, which represent individuals in the church. The chapter provides some inspirations in Christ's behavior for today's pastoral work with ill people. The third chapter is devoted to a description of the selected options of the use of the Bible in pastoral work with the sick. These include personal approach to accompanying to it, reading stories, but... Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Velmi dobře
Téma: pastorační práce nemocní doprovázející Bible

Doplňkové zdroje