Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguCestou dialogu: pojetí víry v díle Tomáše Halíka : bakalářská práce / Matouš Zemek ; vedoucí práce Petr Jandejsek ; oponent práce Ondřej Fischer

Zemek, Matouš (Autor diplomové práce nebo disertace). Jandejsek, Petr (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Fischer, Ondřej (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2110 424480037235 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 59 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 07-09-2015
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.:
Tato práce má za cíl popsat dvě základní myšlenky Tomáše Halíka v jeho díle - vztah víry a nevíry a mezináboženský dialog. Popis je založen na základě analýzy primární literatury za pomoci literatury sekundární. Práce má pět kapitol, přičemž první se věnuje kontextu Halíkova života. Popisuje, které události v jeho životě na něj měly vliv se zaměřením na souvislosti s jeho dílem. Druhá kapitola se již věnuje vztahu víry a nevíry v Halíkově pojetí. Třetí kapitola se věnuje tématu mezináboženského dialogu. Pro zpřesnění a doplnění popisu Halíkových myšlenek je ve čtvrté kapitole uveden rozhovor s ním, zaměřený na cíl této práce. Vše je shrnuto v páté kapitole, která znovu připomíná Halíkovy hlavní myšlenky v oblastech vztahu víry a nevíry a mezináboženského dialogu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The object of this thesis is to describe two basic thoughts in the work of Tomáš Halík - the relationship of faith and disbelief and the interreligious dialogue. The description is based on analysis of the primary literature with an assistance of the secondary literature. The thesis has five chapters while the first chapter is focused on the context of Halík's life. It describes which events influenced him with focus on the connection with his work. The second chapter is focused on the relationship of faith and unbelief in Halík's view. The third chapter includes the area of the interreligious dialogue. For a specification and a completion of Halík's thoughts in this thesis, there is an interview with Tomáš Halík in the fourth chapter, which is focused on the object of this thesis. All is summarized in the fifth chapter which brings back the main thoughts of Tomáš Halík in the areas of the relationship of faith and unbelief and the interreligious dialogue. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: Halík, Tomáš mezináboženský dialog víra

Doplňkové zdroje